Zaawansowane techniki obrazowania w HCM

Kardiologia Wykład
Ważny do: 2025-07-02
O programie

Jakie znaczenie w diagnostyce i leczeniu kardiomiopatii przerostowej (HCM) mają zawansowane techniki obrazowania? Jakie parametry wskazują na gorsze rokowanie? Kiedy należy kwalifikować pacjenta z HCM do implantacji kardiowertera-defibrylatora? Na te pytania odpowiadają: prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pawlak, dr hab. n. med. Łukasz Mazurkiewicz oraz dr n. med. Ilona Jędrzejewska.

Poszczególne materiały składające się na program edukacyjny:

  • wideowykłady,
  • prezentacja przypadku pacjenta.


Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałami, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie i liczbę przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej. W zakładce Szkolenie możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym specjalistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby uzyskać certyfikat, zapoznaj się z materiałami wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania zaświadczenia pojawi się, gdy udzielisz co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi (przycisk „Certyfikat”). Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się komunikat „Spróbuj ponownie” – możesz wtedy przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
kardiolodzy
Cel

Celem kształcenia jest omówienie aktualnych metod diagnostyki i leczenia HCM ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych technik obrazowania.

Słowa kluczowe
HCM, kardiomiopatia, kardiomiopatia przerostowa, lewa komora, miektomia, ablacja alkoholowa, amyloidoza, pierwotna amyloidoza łańcuchów lekkich, amyloidoza transtyretynowa, choroba Fabry’ego, choroba Danona, choroba Pompego, kardiowerter-defibrylator, nagła śmieć sercowa, koronarografia, postać koniuszkowa HCM, rezonans magnetyczny
Skróty
ESC
European Society of Cardiology (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne)
ACEI
Angiotensin-converting-enzyme inhibitors (inhibitory konwertazy angiotensyny)
NT
nadciśnienie tętnicze
MRI
Magnetic Resonance Imaging (rezonans magnetyczny)
HCM
Hypertrophic Cardiomyopathy (kardiomiopatia przerostowa)
LV
Left Ventricle (lewa komora)
LVEF
Left Ventricular Ejection Fraction (frakcja wyrzutowa lewej komory)
LVOTO
Left Ventricular Outflow Tract Obstruction (zawężanie drogi odpływu lewej komory)
ICD
Implantable Cardioverter Defibrillator (kardiowerter-defibrylator)
SCD
Sudden Cardiac Death (nagła śmierć sercowa)
NSVT
Nonsustained Ventricular Tachycardia (nieutrwalony częstoskurcz komorowy)
SAM
Systolic Anterior Motion (skurczowy ruch przedniego płatka zastawki mitralnej w kierunku przegrody)
LGE
Late Gadolinium Enhancement (późne wzmocnienie pokontrastowe)
ECV
Electrical Cardioversion (kardiowersja elektryczna)
VSD
Ventricular Septal Defect (ubytek przegrody międzykomorowej)
LBBB
Left Bundle Branch Block (blok lewej odnogi pęczka Hisa)
NZK
nagłe zatrzymanie krążenia
VF
Ventricular Fibrillation (migotanie komór)
CK-MB
kinaza kreatynowa izoenzym sercowy
CMR
Cardiac Magnetic Resonance (rezonans magnetyczny serca)
EF
Ejection Fraction (frakcja wyrzutowa)
LVOT
Left Ventricular Outflow Tract (droga odpływu lewej komory)
TDI
Tissue Doppler Imaging (tkankowa echokardiografia dopplerowska)
LVH
Left Ventricular Hipertrophy (przerost mięśnia lewej komory serca)
VAD
Ventricular Assist Device (mechaniczne wspomaganie komór serca)
AL
Immunoglobulin Light Chain Amyloidosis (pierwotna amyloidoza łańcuchów lekkich)
ATTR
Transthyretin Amyloidosis (amyloidoza transtyretynowa)
MGUS
Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (gammapatia monoklonalna o nieokreślonym znaczeniu)
EKG
elektrokardiografia
HFpEF
Heart Failure with Preserved Ejection Fraction (niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową)
SPECT
Single Photon Emission Computed Tomography (tomografia emisyjna pojedynczych fotonów)
Partner edukacyjny
Operator logistyczny
Instytucja akceptująca