Polityka Prywaności Portalu Net4Doctor

Informacje Ogólne
Net4Doctor nieustannie dba o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej „Polityką”, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez Net4Doctor.
W ramach prowadzonej przez nas działalności zobowiązujemy się do przestrzegania niniejszej Polityki, jak również wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką, ponieważ wyjaśnia ona nasze podejście i praktyki związane z ochroną danych osobowych.
Ilekroć w Polityce jest mowa o:
 • Danych Osobowych – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które (w oderwaniu od innych lub w połączeniu z innymi posiadanymi przez Net4Doctor informacjami) umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej;
 • Portalu Edukacyjnym – portal edukacyjny net4doctor działający w powiązaniu ze Stroną, służąca edukacji medycznej Użytkowników;
 • RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Serwisie – łącznie Portal Edukacyjny oraz Strona;
 • Stronie – strony internetowe www.ptoitr.pl oraz www.pto.pl wraz z podstronami w domenach ptoitr.pl i pto.pl; wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Użytkowniku – rozumie się przez to osobę odwiedzającą Serwis;
 • Net4Doctor – rozumie się przez to Net4Doctor sp. z o.o. z siedzibą w łodzi, przy ul. Gdańskiej 126/128 90-520 Łódź, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000346120, NIP 7282740006, REGON 10082081700000, i z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
Jaki jest zakres danych zbieranych przez Net4Doctor?
Użytkownik, który chce założyć tylko konto w Serwisie, zgodnie z regulaminem dostępnym pod adresem www.net4doctor.pl powinien podać:
 • adres e-mail;
 • hasło do konta w Serwisie;
 • imię i nazwisko;
 • pwz i datę urodzenia;
 • nr telefonu;
 • miejscowość.
Hasło Użytkownika nie będzie przetwarzane przez Net4Doctor w żadnym celu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z Portalu Edukacyjnego.
W przypadku korzystania z funkcjonalności Portalu Edukacyjnego, Net4Doctor zbiera Dane Osobowe Użytkownika w zakresie IP Użytkownika, typu i wersji systemu operacyjnego czy przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, typu i wersji wtyczek do przeglądarki, czasu i miejsca wizyt w Serwisie czy informacji o odwiedzanych stronach.
W przypadku prowadzenia rozmów telefonicznych z Użytkownikami pod numerami telefonów podanymi w Serwisie, Net4Doctor zastrzega sobie prawo ich nagrywania w celach szkoleniowych oraz kontroli jakości usług świadczonych przez Net4Doctor. W przypadku braku zgody na nagrywanie rozmowy, Użytkownik powinien zakończyć połączenie.
Kto jest administratorem i inspektorem danych osobowych?
Administratorem Danych Osobowych podanych przez Użytkownika jest Net4Doctor. Kontakt z Net4Doctor może nastąpić poprzez:
 • e-mail (admin@n4d.pl);
 • pisemnie: Net4Doctor Group sp. z o.o., ul. Gdańska 126/128 90-520 Łódź.
W jakim celu przetwarzamy dane Użytkowników?
Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane w następujących celach: weryfikacji tożsamości Użytkownika, bieżącego kontaktu z Użytkownikiem, realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, świadczenia usług realizowanych przez Net4Doctor, korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz za dodatkową zgodą, wysyłania informacji handlowych w ramach marketingu bezpośredniego Net4Doctor.
Na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?
Net4Doctor przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celu świadczenia usług w ramach Portalu Edukacyjnego. Przetwarzanie, o którym mowa w niniejszym ustępie, jest realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
W związku z wymogami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy prawo telekomunikacyjne oraz gdy Użytkownik udzieli zgodę, na podany przez Użytkownika adres e-mail lub numer telefonu mogą być wysyłane informacje handlowe lub nawiązywany kontakt telefoniczny w celu przedłożenia oferty dla Użytkownika, w ramach działań podejmowanych przez Net4Doctor w ramach jej marketingu bezpośredniego, również z wykorzystaniem automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (jak w szczególności telefon, serwer, komputer). W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane będą przetwarzane przez Net4Doctor na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
W przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika, Dane Osobowe Użytkownika w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu, mogą być udostępniane …. w celu przedstawiania Użytkownikowi przez te podmioty informacji marketingowych lub handlowych na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub numer telefonu, w tym informacji wysyłanych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. komputer, serwer, telefon) oraz automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez Net4Doctor na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Net4Doctor przetwarzać będzie również Dane Osobowe, w celu wykonania obowiązków prawnych, w tym w szczególności, wykonania zobowiązań wynikających z ustawy o rachunkowości. W celu, o którym mowa w niniejszym ustępie, dane te będą przetwarzane przez Net4Doctor na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
W każdym przypadku, gdy dla przetwarzania Danych Osobowych Użytkownika konieczne jest udzielenie zgody, szczegółowe informacje na jej temat oraz konsekwencji jej udzielenia bądź nieudzielenia zostaną podane Użytkownikowi w chwili zwrócenia się z prośbą o jej udzielenie.
Przez jaki okres przetwarzamy dane Użytkowników?
Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Net4Doctor przez okres wymagany zgodnie z przepisami prawa, okres świadczenia usług poprzez Portal Edukacyjny lub przez okres, w którym Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych lub przekazywanie danych osobowych osobom trzecim.
Jakie są uprawnienia Użytkowników dotyczące ich Danych Osobowych?
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
 • prawo dostępu do danych - czyli prawo zwrócenia się do Net4Doctor z zapytaniem, czy przetwarzamy Dane Osobowe Użytkownika, a także zażądanie informacji m.in. na temat celów przetwarzania danych oraz osób trzecich, którym Net4Doctor przekazuje Dane Osobowe Użytkownika. Aby uzyskać dostęp do przechowywanych przez Net4Doctor informacji, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w  zakładce „Kontakt” na naszej stronie. Nasz plik informacji o Użytkowniku jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;
 • prawo żądania sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych - Użytkownik posiadający u nas konto, może zaktualizować swoje Dane Osobowe. W celu przekazania dyspozycji w zakresie aktualizacji danych, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;
 • prawo wniesienia sprzeciwu - Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw do Net4Doctor w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Net4Doctor. W celu wniesienia sprzeciwu skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;
 • prawo wycofania zgody - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, Użytkownik ma prawo jej wycofania w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie;
 • prawo do przenoszenia danych - w zakresie, w jakim dane Użytkownika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Net4Doctor danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Na żądanie Użytkownika dane te mogą zostać przesłane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W celu skorzystania z prawa przenoszenia danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych w zakładce „Kontakt” na naszej stronie. Nasz plik informacji zw. z przeniesieniem danych jest zazwyczaj udostępniany w ciągu 1 miesiąca;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Kim są odbiorcy danych, czyli komu przekazujemy Dane Osobowe?
Dane Osobowe Użytkowników są udostępniane podmiotom trzecim przez Net4Doctor w następujących sytuacjach:
 1. w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkowników, oraz jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez Net4Doctor – w takim wypadku Net4Doctor może udostępnić dane osobowe Użytkownika,
 2. w przypadku wyrażenia odpowiednich zgód przez Użytkowników, w celu otrzymania przez Użytkownika informacji marketingowych i handlowych od podmiotów trzecich, Net4Doctor może udostępnić dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu oraz innych wskazanych w udzielonej przez Użytkownika zgodzie podmiotom współpracującym z Net4Doctor,
 3. dane Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Net4Doctor oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, windykacyjne, marketingowe, analityczne oraz dostawcom usług technologicznych i informatycznych działającym na rzecz Net4Doctor,
 4. dane Osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich żądania na mocy przepisów prawa, w tym w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości lub Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Jak zabezpieczamy Dane Osobowe?
Net4Doctor stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne niezbędne do zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i adekwatności danych, a także do zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub przetworzeniem. Net4Doctor stosuje również środki organizacyjne i techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie, a przede wszystkim szyfrowane połączenie SSL.
Czy przekazujemy Dane Osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Dane Użytkownika nie są przekazywane do państw trzecich, spoza EOG.

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować na adres e-mail: admin@n4d.pl.