Słownik skrótów

AAO
Amerykańska Akademia Okulistyczna
ABER
ABduction & External Rotation (odwiedzenie i rotacja zewnętrzna)
ACEI
Angiotensin-converting-enzyme inhibitors (inhibitory konwertazy angiotensyny)
ACI
Autologous Chondrocyte Implantation (autologiczna implantacja chondrocytów)
ACL
Anterior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe przednie)
ACR
American College of Rheumatology
ADA
American Diabetes Association (Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne)
AHA
American Heart Association (Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne)
AHT
Arterial Hypertension (nadciśnienie tętnicze)
AKC
Atopic Keratoconjunctivitis (atopowe zapalenie rogówki i spojówek)
ALC
Acetyl L-Carnitine (Acetyl-L-karnityna)
ALPI
Argon Laser Peripheral Iridoplasty (irydoplastyka obwodowa laserem argonowym)
ALT
Trabekuloplastyka laserem argonowym
AMD
Age-Related Macular Degeneration (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem)
AMH
Anti-Müllerian hormone (hormon anty-Müllerowski)
Ang
angiopoetyna
angio-OCT
Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii
ANN
Alergiczny Nieżyt Nosa
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
AO
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (niemieckie Stowarzyszenie na rzecz badań nad stabilizacją wewnętrzną)
AP
Anterior-posterior (projekcja przednio-tylna)
ARDS
Acute Respiratory Distress Syndrome (zespół ostrej niewydolności oddechowej)
aROM
Active Range of Motion (aktywny zakres ruchu)
ARVC
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (kardiomiopatia arytmogenna prawej komory)
ARVC
Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy (arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa)
AS-OCT
Anterior segment optical coherence tomography (tomografia przedniego odcinka gałki ocznej)
ASA
Acetylsalicylic Acid (kwas acetylosalicylowy)
ASCVD
Atherosclerotic Cardiovascular Disease (miażdżyca układu sercowo-naczyniowego)
ASCVD
Atherosclerotic Cardiovascular Disease (choroba sercowo-naczyniowa o podłożu miażdżycowym)
ASU
Avocado Soybean Unsaponifiables (niezmydlające się frakcje z awokado i soi)
ATFL
Anterior Talofibular Ligament (więzadło skokowo-strzałkowe przednie)
AVN
Avascular Necrosis (martwica jałowa)
AZS
atopowe zapalenie skóry
BAGS
Blebless ab-externo glaucoma surgery (bezpęcherzykowe operacje przeciwjaskrowe ab-externo)
BAK
Benzalkonium chloride (chlorek benzalkonium)
BBPS
Boston Bowel Preparation Scale (Skala Boston)
BCVA
Best Corrected Visual Acuity (najlepsza skorygowana ostrość wzroku)
BEX
Bexarotene (beksaroten)
BFLH
Biceps Femoris Long Head (długa głowa mięśnia dwugłowego uda)
BHA
beta-hydroksykwasy
BHR
Bronchial hyperresponsiveness (nadreaktywność oskrzeli)
BKKU
Bliższy koniec kości udowej
BMD
Bone mineral density (gęstość mineralna kości)
BMF
Breast Milk Fortifier (wzmacniacz mleka kobiecego)
BPH
Benign Prostatic Hyperplasia (łagodny rozrost gruczołu krokowego)
BPO
Benign Prostatic Obstruction (przeszkoda podpęcherzowa)
BSA
Body Surface Area (wskaźnik określający obszar zajętej chorobowo powierzchni ciała)
BV
Brentuximab Vedotin (brentuksymab wedotin)
CAM type
Konflikt udowo-panewkowy typu krzywkowego
CAR
Carcinoma-associated Retinopathy (retinopatia związana z nowotworem)
CATT
Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials
CERIES
Epidermal and Sensory Research and Investigation Center
CFL
Calcaneofibular Ligament (więzadło piętowo-strzałkowe)
CFT
Central Foveal Thickness (grubość siatkówki w centrum dołka)
CGRP
Calcitonin gene-related peptide (peptyd zależny od genu kalcytoniny)
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
CME
Cystoid Macular Edema (torbielowaty obrzęk plamki)
CMT
Central Macular Thickness (centralna grubość plamki)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
COX
Cyclooxygenase (cyklooksygenaza)
CPM
Continuous Passive Motion (ciągły bierny ruch)
CRA
Retinal-Choroidal Anastomosis (anastomoza siatkówkowo-naczyniówkowa)
CRIF
Closed Reduction Internal Fixation (zamknięta redukcja z mocowaniem wewnętrznym)
CRP
białko C-reaktywne, białko ostrej fazy
CRPS
Complex Regional Pain Syndrome (zespół wieloobjawowego bólu miejscowego)
CRT
Central Retinal Thickness (grubość siatkówki centralnej)
CRVO
Central retinal vein occlusion (zamknięcie żyły środkowej siatkówki)
CsA
cyklosporyna
CSCR
Centralna surowicza chorioretinopatia
CSME
Clinical Substantial Macular Edema (klinicznie istotny obrzęk plamki)
CST
Central Subfield Thickness (grubość siatkówki w plamce)
CT
Computed Tomography (tomografia komputerowa)
CT
Computed Tomography (tomografia komputerowa)
CTCL
Cutaneous T-Cell Lymphoma (pierwotne chłoniaki skóry typu T)
CVOT
Cardiovascular Outcomes Trials (badania dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego terapii lekami przeciwcukrzycowymi)
CVOT
Cardiovascular Outcomes Trials (badania dotyczące bezpieczeństwa kardiologicznego wprowadzanych nowych terapii lekami przeciwcukrzycowymi)
Czynności ADL
Activities daily living (czynności dnia codziennego)
DAE
Device Assisted Enteroscopy (enteroskopia)
DBE
Double Balloon Enteroscopy (enteroskopia dwubalonowa)
DBP
Diastolic Blood Pressure (ciśnienie rozkurczowe)
DCM
Dilated Cardiomyopath (kardiomiopatia rozstrzeniowa)
DCOA
Distal Clavicular Osteochondral Autograft
DEJ
białka połączenia skórno-naskórkowego
DEXA
Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
DHEA
dehydroepiandrosteron
DHEA
dehydroepiandrosteron
DHT
5α-Dihydrotestosteron
DIC
Dorsal Intercarpal Ligament (więzadło śródręczno-nadgarstkowe grzbietowe)
DISI
Dorsal Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła łódeczkowato-księżycowatego)
DK
Dalszy koniec
DKKP
Dalszy koniec kości promieniowej
DKKU
Dalszy koniec kości udowej
DL
Deltoid Ligament (więzadło trójgraniaste)
DLQI
Dermatology Life Quality Index (wskaźnik oceny jakości życia z chorobą)
DMARD
Disease-modifying antirheumatic drugs (leki modyfikujące przebieg choroby)
DME
Diabetic Macular Edema (cukrzycowy obrzęk plamki)
DR
Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa)
DRPs
Drug Related Problems
DRUJ
Distal Radioulnar Joint (staw promieniowo-łokciowy dalszy)
DSA
Direct Superior Approach (dostęp przedni bezpośredni)
DXA
Dual-energy x-ray absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
EBK
Epithelial Bowman's Keratectomy (Keratektomia Epi-Bowman)
EBM
Evidence Based Medicine (Medycyna Oparta na faktach/dowodach)
ECP
Endoskopowa cyklofotokoagulacja
ECP
Extracorporeal Photopheresis (fotofereza pozaustrojowa)
ECRL
Extensor Carpi Radialis Longus Muscle (ścięgna mięśni prostownika promieniowego nadgarstka długiego)
ECU
Extensor Carpi Ulnaris Muscle (prostownik łokciowy nadgarstka)
EDTA
Disodium-ethylene diamine tetra-acetate (wersenian disodowy)
ELT
Eximer Laser Trabeculoplasty (trabekuloplastyka laserem Eximerowym)
EMR
Endoskopowa Mukozektomia Insuflacja
EOG
Elektrookulografia
EORTC
European Society for Research and Treatment of Cancer (Europejska Organizacja na rzecz Badań i Leczenia Raka)
ERG
Electroretinography (elektroretinografia)
ERM
Epi-retinal membrane (błona nasiatkówkowa)
ESC
European Society of Cardiology
ESC
European Society of Cardiology (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne)
ESC
European Society of Cardiology (Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne)
ESCEO
European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
ESCEO
European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
ESDL
European Spirometry Driving Licence
ESH
European Society of Hypertension
ETDRS
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
EULAR
European Alliance of Associations for Rheumatology
FAF
Fundus Autofluorescence (autofluorescencja dna oka)
FAI
Femoroacetabular Impingement (konflikt udowo-panewkowy)
FC
Faricimab
FCR
Flexor Carpi Radialis (zginacz promieniowy nadgarstka)
FDL
Flexor Digitorum Longus
FEV1
Forced Expiratory Volume during the first second of expiration (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa)
FEV1%FVC
Wskaźnik odsetkowy FEV1 odniesionej do aktualnej natężonej pojemności życiowej (tzw. wskaźnik pseudo-Tiffeneau)
FFA
Fundus Fluorescein Angiography (angiografia fluoresceinowa dna oka)
FHL
Flexor Hallucis Longus
FLG
filagryna
FLS
Fracture Liaison Services (system zapobiegania złamaniom)
FMF
Folliculotropic Mycosis Fungoides
FMH
Fast Mobility Heparin (szybko wędrująca frakcja heparynowa)
FPHL
Female Pattern Hair Loss (łysienie androgenowe u kobiet)
FSH
Follicle-Stimulating Hormone (hormon folikulotropowy)
FVC
Forced Vital Capacity (natężona pojemność życiowa)
GAGs
Glycosaminoglycans (glikozaminoglikany)
GAP
przestrzeń pomiędzy przyciętymi powierzchniami kości w zgięciu i wyproście
GDD
Glaucoma drainage devices (sztuczne przetoki filtrujące)
GITS
Gastrointestinal Therapeutic System (tabletki o przedłużonym uwalnianiu)
GKS
glikokortykosteroidy
GLP-1
analogi glukagonopodobnego peptydu-1
GLP-1
hormon glukagonopodobny peptyd 1
GLP-1
hormon glukagonopodobny peptyd-1
GLP-1
Glucagon-like peptide-1 (agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1)
GLP-1RA
agoniści receptora glukagonopodobnego peptydu-1
HbA1c
hemoglobina glikowana
HCM
Hypertrophic Cardiomyopathy (kardiomiopatia przerostowa)
HCQ
Hydroxychloroquine (hydroksychlorochina)
HHS
Harris Hip Score
HOMA
Homeostasis Model Assessment (stosunek insuliny do glukozy)
hsCRP
High Sensitivity C-reactive Protein (białko CRP oznaczane metodą ultraczułą)
HTO
High Tibial Osteotomy (wysoka osteotomia kości piszczelowej)
IBS
Irritable Bowel Syndrome (zespół jelita drażliwego)
ICD
Implantable Cardioverter Defibrillator (kardiowerter-defibrylator)
ICGA
Indocyanine Green Angiography (angiografia indocyjaninowa)
IFN
interferon
IL
interleukiny
IL
Interleukine (interleukina)
ILM
Internal Limiting Membrane (błona graniczna wewnętrzna)
Insuflacja CO2
Insuflacja dwutlenku węgla
IOL
Intraocular lens (soczewki wewnątrzgałkowe)
IOP
Intraocular pressure (ciśnienie wewnątrzgałkowe)
IRF
Intraretinal Fluid (płyn śródsiatkówkowy)
ISCL
International Society for Cutaneous Lymphoma (Międzynarodowe Towarzystwo Chłoniaków Skórnych)
ITBS
Iliotibial Band Syndrome (zespół pasma biodorowo–piszczelowego)
JOK
Jaskra otwartego kąta
JPZK
Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta
JZK
Jaskra zamkniętego kąta
kkd
kończyny dolne
Klasyfikacja TNM
Tumor-Nodus-Metastases (guz-węzeł-przerzuty)
KOOS
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (skala oceny funkcji stawu)
KSS
Knee Society Score
LC
L-Carnitine (L-karnityna)
LCFA
Lateral Circumflex Femoral Artery (tętnica okalająca udo boczna)
LCL
Lateral Collateral Ligament (więzadło poboczne boczne)
LCP
Locking Compression Plate (płytka kompresyjna z blokowaniem)
LEFS
Lower Extremity Function Score (ocena funkcji kończyn dolnych)
LHBT
Long Head of the Biceps Tendon (ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego)
LMPCh
Leki Modyfikujące Przebieg Choroby
LOX
Lipoxygenase (lipooksygenaza)
LPI
Laser Peripheral Iridotomy (laserowa irydotomia obwodową)
LRI
Limbal Relaxing Incision (rąbkowe nacięcia relaksacyjne)
LSC
Least Significant Change (najmniejsza znacząca zmiana)
LT
Luno-Triquetral Ligament (więzadło księżycowato-trójgraniaste)
LUTS
Lower Urinary Tract Symptoms (dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych)
LV
Left Ventricle (lewa komora)
LVEF
Left Ventricular Ejection Fraction (frakcja wyrzutowa lewej komory)
LVOTO
Left Ventricular Outflow Tract Obstruction (zawężanie drogi odpływu lewej komory)
Lymphomatoid Papulosis (LyP)
Lymphomatoid Papulosis (dermatoza grudkowo-guzkowa)
LZM
Leki Znieczulenia Miejscowego
MACE
Major Adverse Cardiac Events (poważne niepożądane zdarzenia sercowe)
MACE
Major Adverse Cardiac Events (poważne niepożądane zdarzenia sercowo-naczyniowe)
MCL
Medial Collateral Ligament (więzadło poboczne piszczelowe)
MCSP
Magnesium Citrate and Sodium Picosulphate (pikosiarczan sodu z cytrynianem magnezu)
ME
Macular Edema (obrzęk plamki)
MEF50
Maximal Expiratory Flow at 50% of FVC (maksymalny przepływ wydechowy w połowie natężonej pojemności życiowej)
MF
Mycosis Fungoides (ziarniniak grzybiasty)
MF OILs
Multifocal intraocular lens (wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe)
mfERG
The Multifocal Electroretinogram (elektroretinogram wieloogniskowy)
mGKS
miejscowe glikokortykosteroidy
MIGS
Minimally invasive glaucoma surgery (minimalnie inwazyjne zabiegi przeciwjaskrowe)
MIPO
Minimally Invasive Plate Osteosynthesis
MIS DAA
Minimal Invasive Surgery Direct Anterior Approach (dostęp małoinwazyjny przedni w protezoplastyce stawu biodrowego)
ML
Meniscus Lateral (łąkotka boczna)
MM
Medial Meniscus (łąkotka przyśrodkowa)
MMAE
Monomethyl Auristatin E (jednometylowana aurystatyna E)
MMC
Mitomycyna C
MNV
Macular Neovascularisation (neowaskularyzacja plamkowa)
MOH
Medication Overuse Headache (bóle głowy powodowane nadużywaniem leków)
MPFL
Medial Patellofemoral Ligament (więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe)
MRI
Magnetic Resonance Imaging (rezonans magnetyczny)
mTOR
mechanistic target of rapamycin, mammalian target of rapamycin (kinaza serynowo-treoninowa)
MTP
Metatarsophalangeal joint (staw śródstopno-paliczkowy)
MTX
Methotrexat (metotreksat)
Musculus Biceps Brachii
Musculus Biceps Brachii (mięsień dwugłowy ramienia)
n. II
nerw wzrokowy
nAMD
neovascular Age-related Macular Degeneration (neowaskularna postać zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem)
NAPSI
Nail Psoriasis Severity Index (wskaźnik aktywności zmian łuszczycowych w obrębie płytek paznokciowych)
NChZJ
Nieswoiste Choroby Zapalne Jelit
NDLVC
Non-dilated left ventricular cardiomyopathy (kardiomiopatia lewej komory bez jej rozstrzeni)
NDLVC
Non-Dilated Left Ventricular Cardiomyopathy (kardiomiopatia lewej komory bez jej rozstrzeni)
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
NOAC
Non-vitamin K antagonist oral anticoagulant (doustne leki przeciwkrzepliwe niebędące antagonistami witaminy K)
NPDR
Non-Proliferative Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa nieproliferacyjna )
NRS
Numerical Rating Scale (skala numeryczna)
NSAIDs
nonsteroidal anti-inflammatory drugs (niesteroidowe leki przeciwzapalne)
NSAIDs
Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs (niesteroidowe leki przeciwzapalne)
NSVT
Nonsustained Ventricular Tachycardia (nieutrwalony częstoskurcz komorowy)
NT
nadciśnienie tętnicze
NT
Nadciśnienie Tętnicze
NZJ
Nieswoiste Zapalenia Jelit
NZS
nagły zgon sercowy
OA
Osteoarthritis (choroba zwyrodnieniowa stawów)
OARSI
Osteoarthritis Research Society International
OB
Odczyn Biernackiego
OC
Oral Contraceptive (antykoncepcja doustna)
OCAS
Oral Controlled Absorption System (doustny system kontrolowanej absorpcji)
OCD
Osteochondritis Dissecans (jałowa oddzielająca martwica kostno-chrzęstna)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
OGTT
Oral Glucose Tolerance Test (doustny test obciążenia glukozą)
OPI
Osobista pompa insulinowa
ORIF
Open Reduction Internal Fixation (otwarta redukcja z mocowaniem wewnętrznym)
OUN
Ośrodkowy układ nerwowy
PAS
Peripheral Anterior Synechiae (obwodowe zrosty przednie)
PASI
Psoriasis Area and Sevirity Index (wskaźnik oceny powierzchni i nasilenia łuszczycy)
PCA
Principal Component Analysis (analiza składowych głównych)
pcALCL
primary cutaneous Anaplastic Large Cell Lymphoma (pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek)
PCL
Primary Cutaneous Lymphomas (pierwotnie skórne chłoniaki)
PCL
Poserior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe tylne)
PCME
Pseudophakic Cystoid Macular Edema (Pseudofakijny torbielowaty obrzęk plamki)
PCO
Polycystic Ovary (policystyczny jajnik)
PCOS
Polycystic Ovary Syndrome (zespół policystycznych jajników)
PCV
Polypoidal Choroidal Vasculatization (polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa)
PDR
Proliferative Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa proliferacyjna)
PDR
Proliferative Diabetic Retinopathy (retinopatia cukrzycowa proliferacyjna)
PDT
Photodynamic Therapy (terapia fotodynamiczna)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
PEF
Peak Expiratory Flow (przepływ szczytowy)
PEG
Polyethylene Glycol (glikol polietylenowy)
PEG-ASC
Polyethylene Glycol containing Ascorbic Acid (glikol polietylenowy z kwasem askorbinowym)
PEX
Pseudoexfoliation syndrome (zespół pseudoeksfoliacji)
PFPS
Patellofemoral Pain Syndrome (zespół bólu rzepkowo-udowego)
PGE
Prostaglandyny
PIN
Posterior Interosseus Nerve (neuropatia nerwu międzykostnego tylnego)
PISS
Patella Instability Severity Score
PLA
Posterolateral Approach (dostęp tylno-boczny)
POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
PPAR
Peroxisome proliferator-activated receptor (receptory aktywowane przez proliferatory peroksysomów)
PPD
Pigmented Purpuric Dermatoses (postępujące plamice barwnikowe)
ppIGA
palmoplantar Investigator’s Global Assessment (globalna ocena nasilenia łuszczycy dłoni i stóp)
PRC
Proximal Row Carpectomy (karpektomia rzędu bliższego)
PRC
Pattern Recognation System (system rozpoznawania wzoru)
PRK
Photorefractive Keratectomy (Keratektomia fotorefrakcyjna)
PRLI
Posterolateral Rotatory Instability (niestabilność rotacyjna tylno-boczna)
PRP
Panfotokoagulacja
PRP
Platelet Rich Plasma (osocze bogatopłytkowe)
PSSI
Psoriasis Scalp Severity Index (wskaźnik nasilenia łuszczycy owłosionej skóry głowy)
PTD
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
PTFL
Posterior Talofibular Ligament (więzadło skokowo-strzałkowe tylne)
PTK
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
PUVA
Psoralen Ultra-Violet A (fotochemioterapia klasyczna)
PVD
Posterior Vitreous Detachment (tylne odłączenie ciała szklistego)
PW
pole widzenia
QTc
skorygowany odstęp QT (wzór Bazetta)
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation (naczyniakowata proliferacja siatkówkowa)
RAPD
Relative afferent pupillary defect (relatywny aferentny defekt źreniczny)
RC
Rotator Cuff (pierścień rotatorów)
RCM
Restrictive Cardiomyopathy (kardiomiopatia restrykcyjna)
RCO
The Royal College of Ophthalmologists (brytyjska organizacja wydająca wytyczne okulistyczne)
RF
Rheumatoid Factor (czynnik reumatoidalny)
RJL
Rak Jelita Grubego
RM
Rescue Medication (leczenie ratunkowe)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
RTG
Radioisotope Thermoelectric Generator (radioizotopowy generator termoelektryczny)
rTSA
reverse Total Shoulder Arthroplasty (odwrócona endoproteza stawu ramiennego)
RVO
Retinal Vein Occlusion (zakrzep żyły środkowej siatkówki)
RZS
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (dawniej artretyzm lub gościec)
SAM
Systolic Anterior Motion (skurczowy ruch przedniego płatka zastawki mitralnej w kierunku przegrody)
SBP
Systolic Blood Pressure (ciśnienie skurczowe)
SCD
Sudden Cardiac Death (nagła śmierć sercowa)
SCFA
Short Chain Fatty Acids (krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe)
SCR
Superior Capsule Reconstruction (rekonstrukcja górnej torby stawu ramiennego)
SI
Skolioza idiopatyczna
SIBO
Small Intestinal Bacterial Overgrowth (zespół rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego)
SIDS
Sudden Infant Death Syndrome (zespół nagłego zgonu niemowląt)
Skala GA
Skala Gustilo-Anderson (klasyfikacja złamań otwartych według Gustilo-Andersona)
SL
Scapho-Lunate Ligament (więzadło łódeczkowato-księżycowate)
SLAC
Scapholunate Advanced Collapse (zapadnięcie lub dysocjacja księżycowato-łódeczkowata)
SLAP
Superior Labrum Anterior Posterior (uszkodzenie przednio-górnego obrąbka)
SLE
Systemic Lupus Erythematosus (toczeń rumieniowaty układowy)
SLT
Selektywna trabekuloplastyka laserowa
SM
Musculus Semimembranosus (mięsień półbłoniasty)
SNAC
Scaphoid Nonunion Advanced Collapse (postępujące zmiany zwyrodnieniowe wynikające z długotrwałego braku zrostu kości łódeczkowatej)
SNRI
Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)
SOC
Stabilized oxychloro complex (stabilizowany kompleks chlorkowo-tlenowy)
SOCT
Spectral Optical Coherence Tomography (spektralna optyczna koherentna tomografia)
SPC
Simple Pill Combination (kombinacja leków hipotensyjnych w jednej tabletce)
SR
Slow Release, Sustained Release (leki o spowolnionym uwalnianiu)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
SRU
staw rzepkowo-udowy
SS
Sezary Syndrome (zespół Sezary’ego)
ST
Semitendinosus (mięsień półścięgnisty)
STJ
Subtalar joint (staw podskokowy)
STT Fusion
Scaphotrapeziotrapezoid Fusion (artrodeza łódeczkowato-czworoboczno-czworoboczna)
SYSADOA
Symptomatic Slow Acting Drugs in Ostheoarthritis (wolno działające leki objawowe stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
T-score
Stosunek gęstości mineralnej kości osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej
TBVL
Transient Binocular Visual Loss (przejściowe obuoczne zaniewidzenie)
TCP
Trans scleral cyclophotocoagulation (przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja)
TENS
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
TEWL
Transepidermal Water Loss (transepidermalna, przeznaskórkowa, utrata wody)
TFCC
Triangular Fibrocartilage Complex (kompleks chrząstki trójkątnej)
TFL
Musculus Tensor Fasciae Latae (mięsień naprężacz powięzi szerokiej)
TG
Triglycerides (trójglicerydy)
THA
Total Hip Arthroplasty (wymiana stawu biodrowego)
Tie
kinaza tyrozynowa z domenami immunoglobulinopodobnymi
TIMP
Tissue Inhibitor Metaloproteinases (inhibitory metaloproteinaz)
TIR
Time-in-range (czas spędzony w glikemii docelowej)
TKA
Total Knee Arthroplasty (całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego)
TKR
Total Knee Replacement (całkowita aloplastyka stawu kolanowego)
TLC
Total Lung Capacity (całkowita pojemność płuc)
TLR
Toll-like receptors (receptory żetonowe)
TLVML
przejściowe zaniewidzenie jednooczne
TNF
Tumor Necrosis Factor (czynnik martwicy nowotworów)
TNF-α
Tumor Necrosis Factor α (czynnik martwicy nowotworów)
TP
Musculus Tibialis Posterior
TPK
Totalna plastyka stawu kolanowego
TSA
Total Shoulder Arthroplasty (całkowita proteza stawu ramiennego)
TSH
Thyroid Stymulating Hormone (hormon tyreotropowy, tyreotropina)
TT
Thrombin Time (czas trombinowy)
TTE
Transthoracic Echocardiography (Echokardiografia przezklatkowa)
TTE
Transthoracic Echocardiography (echokardiografia przezklatkowa)
TUBS
Traumatic anterior shoulder instability (urazowa, jednostronna niestabilność z uszkodzeniem typu Bankarta)
UBM
Ultrabiomikroscopy (badanie ultrabiomikroskopowe)
UNI
Unicompartmental Knee Arthroplasty (artroplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego)
USG
ultrasonografia
VAS
Visual Analogue Scale (wizualna skala analogowa)
VC
Vital Capacity (pojemność życiowa)
VCE
Video Capsule Endoscopy (wideoendoskopia kapsułkowa)
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń)
VEGFR
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor (receptor czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego)
VER
Visual Evoked Response (wzrokowe potencjały wywołane)
VISI
Volar Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła księżycowato-trójgraniastego)
VKC
Vernal Keratoconjunctivitis (wiosenne zapalenie spojówek i rogówki)
VL
Vastus Lateralis (mięsień obszerny boczny)
VMO
Vastus Medialis Oblique (mięsień obszerny przyśrodkowy)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
WOMAC
The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
WZJG
Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego
ZBN
zapalenie błony naczyniowej
ZBPR
zespół bocznego przyparcia rzepki
ZSO
Zespół suchego oka
ZZSK
zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa