Słownik skrótów

AAO
Amerykańska Akademia Okulistyczna
ALPI
Argon Laser Peripheral Iridoplasty (irydoplastyka obwodowa laserem argonowym)
ALT
Trabekuloplastyka laserem argonowym
angio-OCT
Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii
ANN
Alergiczny Nieżyt Nosa
anty-VEGF
Przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego (anti-VEGF)
AS-OCT
Anterior segment optical coherence tomography (tomografia przedniego odcinka gałki ocznej)
ASU
Avocado Soybean Unsaponifiables (niezmydlające się frakcje z awokado i soi)
BAGS
Blebless ab-externo glaucoma surgery (bezpęcherzykowe operacje przeciwjaskrowe ab-externo)
BAK
Benzalkonium chloride (chlorek benzalkonium)
BCVA
Best Corrected Visual Acuity (najlepsza skorygowana ostrość wzroku)
BEX
Bexarotene (beksaroten)
BHR
Bronchial hyperresponsiveness (nadreaktywność oskrzeli)
BKKU
Bliższy koniec kości udowej
BMD
Bone mineral density (gęstość mineralna kości)
BV
Brentuximab Vedotin (brentuksymab wedotin)
CATT
Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
CME
Cystoid Macular Edema (torbielowaty obrzęk plamki)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
CPM
Continuous Passive Motion (ciągły bierny ruch)
CRVO
Central retinal vein occlusion (zamknięcie żyły środkowej siatkówki)
CTCL
Cutaneous T Cell Lymphoma (pierwotne chłoniaki skóry typu T)
Czynności ADL
Activities daily living (czynności dnia codziennego)
DCOA
Distal Clavicular Osteochondral Autograft
DK
Dalszy koniec
DRPs
Drug Related Problems
DXA
Dual-energy x-ray absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
EBK
Keratektomia Epi-Bowman
EBM
Evidence Based Medicine (Medycyna Oparta na faktach/dowodach)
ECP
Endoskopowa cyklofotokoagulacja
ECP
Extracorporeal Photopheresis (fotofereza pozaustrojowa)
ECRL
Extensor Carpi Radialis Longus Muscle (ścięgna mięśni prostownika promieniowego nadgarstka długiego)
ECU
Extensor Carpi Ulnaris Muscle (prostownik łokciowy nadgarstka)
EDTA
Disodium-ethylene diamine tetra-acetate (wersenian disodowy)
ELT
Eximer Laser Trabeculoplasty (trabekuloplastyka laserem Eximerowym)
ERG
Electroretinography (elektroretinografia)
ERM
Epi-retinal membrane (błona nasiatkówkowa)
ESDL
European Spirometry Driving Licence
ETDRS
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
FA
Angiografia fluoresceinowa
FEV1
Forced Expiratory Volume during the first second of expiration (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa)
FEV1%FVC
Wskaźnik odsetkowy FEV1 odniesionej do aktualnej natężonej pojemności życiowej (tzw. wskaźnik pseudo-Tiffeneau)
FLS
Fracture Liaison Services (system zapobiegania złamaniom)
FVC
Forced Vital Capacity (natężona pojemność życiowa)
GDD
Glaucoma drainage devices (sztuczne przetoki filtrujące)
ILM
Internal Limiting Membrane (błona graniczna wewnętrzna)
IOL
Intraocular lens (soczewki wewnątrzgałkowe)
IOP
Intraocular pressure (ciśnienie wewnątrzgałkowe)
IRF
Intraretinal fluid (płyn śródsiatkówkowy)
JOK
Jaskra otwartego kąta
JPZK
Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta
JZK
Jaskra zamkniętego kąta
LPI
Laser Peripheral Iridotomy (laserowa irydotomia obwodową)
LRI
Limbal Relaxing Incision (rąbkowe nacięcia relaksacyjne)
LSC
Least Significant Change (najmniejsza znacząca zmiana)
Lymphomatoid Papulosis (LyP)
Lymphomatoid Papulosis (dermatoza grudkowo-guzkowa)
MEF50
Maximal Expiratory Flow at 50% of FVC (maksymalny przepływ wydechowy w połowie natężonej pojemności życiowej)
MF
Mycosis Fungoides (ziarniniak grzybiasty)
MF OILs
Multifocal intraocular lens (wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe)
MIGS
Minimally invasive glaucoma surgery (minimalnie inwazyjne zabiegi przeciwjaskrowe)
MMAE
Monomethyl Auristatin E (jednometylowana aurystatyna E)
MMC
Mitomycyna C
MTX
Methotrexat (metotreksat)
Musculus Biceps Brachii
Musculus Biceps Brachii (mięsień dwugłowy ramienia)
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
OUN
Ośrodkowy układ nerwowy
PAS
Peripheral Anterior Synechiae (obwodowe zrosty przednie)
pcALCL
primary cutaneous Anaplastic Large Cell Lymphoma (pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek)
PCME
Pseudophakic Cystoid Macular Edema (Pseudofakijny torbielowaty obrzęk plamki)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
PEF
Peak Expiratory Flow (przepływ szczytowy)
PEX
Pseudoexfoliation syndrome (zespół pseudoeksfoliacji)
PGE
Prostaglandyny
PIN
Posterior Interosseus Nerve (neuropatia nerwu międzykostnego tylnego)
POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
PRK
Keratektomia fotorefrakcyjna (Photorefractive Keratectomy)
PRLI
Posterolateral Rotatory Instability (niestabilność rotacyjna tylno-boczna)
PVD
Posterior Vitreous Detachment (tylne odłączenie ciała szklistego)
QTc
skorygowany odstęp QT (wzór Bazetta)
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation (naczyniakowata proliferacja siatkówkowa)
RAPD
Relative afferent pupillary defect (relatywny aferentny defekt źreniczny)
RPE
Retinal pigment epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
RVO
Retinal Vein Occlusion (zakrzep żyły środkowej siatkówki)
Skala GA
Skala Gustilo-Anderson (klasyfikacja złamań otwartych według Gustilo-Andersona)
SLT
Selektywna trabekuloplastyka laserowa
SNAC
Scaphoid Nonunion Advanced Collapse (postępujące zmiany zwyrodnieniowe wynikające z długotrwałego braku zrostu kości łódeczkowatej)
SNRI
Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)
SOC
Stabilized oxychloro complex (stabilizowany kompleks chlorkowo-tlenowy)
SOCT
Spectral Optical Coherence Tomography (spektralna optyczna koherentna tomografia)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
SS
Sezary Syndrome (zespół Sezary’ego)
SYSADOA
Symptomatic Slow Acting Drugs in Ostheoarthritis (wolno działające leki objawowe stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
T-score
Stosunek gęstości mineralnej kości osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej
TCP
Trans scleral cyclophotocoagulation (przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja)
TENS
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
TLC
Total Lung Capacity (całkowita pojemność płuc)
TUBS
Traumatic anterior shoulder instability (urazowa, jednostronna niestabilność z uszkodzeniem typu Bankarta)
UBM
Ultrabiomikroscopy (badanie ultrabiomikroskopowe)
VC
Vital Capacity (pojemność życiowa)
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)