Słownik skrótów

AAO
Amerykańska Akademia Okulistyczna
ABER
ABduction & External Rotation (odwiedzenie i rotacja zewnętrzna)
ACL
Anterior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe przednie)
ALPI
Argon Laser Peripheral Iridoplasty (irydoplastyka obwodowa laserem argonowym)
ALT
Trabekuloplastyka laserem argonowym
AMD
Age-Related Macular Degeneration (zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem)
angio-OCT
Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii
ANN
Alergiczny Nieżyt Nosa
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
AO
Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen (niemieckie Stowarzyszenie na rzecz badań nad stabilizacją wewnętrzną)
AP
Anterior-posterior (projekcja przednio-tylna)
ARDS
Acute Respiratory Distress Syndrome (zespół ostrej niewydolności oddechowej)
aROM
Active Range of Motion (aktywny zakres ruchu)
AS-OCT
Anterior segment optical coherence tomography (tomografia przedniego odcinka gałki ocznej)
ASA
kwas acetylosalicylowy
ASU
Avocado Soybean Unsaponifiables (niezmydlające się frakcje z awokado i soi)
ATFL
Anterior Talofibular Ligament (więzadło skokowo-strzałkowe przednie)
AVN
Avascular Necrosis (martwica jałowa)
BAGS
Blebless ab-externo glaucoma surgery (bezpęcherzykowe operacje przeciwjaskrowe ab-externo)
BAK
Benzalkonium chloride (chlorek benzalkonium)
BCVA
Best Corrected Visual Acuity (najlepsza skorygowana ostrość wzroku)
BEX
Bexarotene (beksaroten)
BHR
Bronchial hyperresponsiveness (nadreaktywność oskrzeli)
BKKU
Bliższy koniec kości udowej
BMD
Bone mineral density (gęstość mineralna kości)
BMF
Breast Milk Fortifier (wzmacniacz mleka kobiecego)
BSA
Body Surface Area (wskaźnik określający obszar zajętej chorobowo powierzchni ciała)
BV
Brentuximab Vedotin (brentuksymab wedotin)
CAM type
Konflikt udowo-panewkowy typu krzywkowego
CATT
Comparison of Age-Related Macular Degeneration Treatments Trials
CERIES
Epidermal and Sensory Research and Investigation Center
CFL
Calcaneofibular Ligament (więzadło piętowo-strzałkowe)
CFT
Central Foveal Thickness (grubość siatkówki w centrum dołka)
CGRP
Calcitonin gene-related peptide (peptyd zależny od genu kalcytoniny)
ChZS
Choroba Zwyrodnieniowa Stawów
CME
Cystoid Macular Edema (torbielowaty obrzęk plamki)
CMT
Central Macular Thickness (centralna grubość plamki)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
CPM
Continuous Passive Motion (ciągły bierny ruch)
CRA
Retinal-Choroidal Anastomosis (anastomoza siatkówkowo-naczyniówkowa)
CRIF
Closed Reduction Internal Fixation (zamknięta redukcja z mocowaniem wewnętrznym)
CRT
Central Retinal Thickness (grubość siatkówki centralnej)
CRVO
Central retinal vein occlusion (zamknięcie żyły środkowej siatkówki)
CSCR
Centralna surowicza chorioretinopatia
CSME
Clinical Substantial Macular Edema (klinicznie istotny obrzęk plamki)
CST
Central Subfield Thickness (grubość siatkówki w plamce)
CT
Computed Tomography (tomografia komputerowa)
CTCL
Cutaneous T Cell Lymphoma (pierwotne chłoniaki skóry typu T)
Czynności ADL
Activities daily living (czynności dnia codziennego)
DCOA
Distal Clavicular Osteochondral Autograft
DEJ
białka połączenia skórno-naskórkowego
DEXA
Dual-Energy X-Ray Absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
DHEA
dehydroepiandrosteron
DHEA
dehydroepiandrosteron
DIC
Dorsal Intercarpal Ligament (więzadło śródręczno-nadgarstkowe grzbietowe)
DISI
Dorsal Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła łódeczkowato-księżycowatego)
DK
Dalszy koniec
DKKP
Dalszy koniec kości promieniowej
DKKU
Dalszy koniec kości udowej
DLQI
Dermatology Life Quality Index (wskaźnik oceny jakości życia z chorobą)
DME
Diabetic Macular Edema (cukrzycowy obrzęk plamki)
DRPs
Drug Related Problems
DSA
Direct Superior Approach (dostęp przedni bezpośredni)
DXA
Dual-energy x-ray absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
EBK
Epithelial Bowman's Keratectomy (Keratektomia Epi-Bowman)
EBM
Evidence Based Medicine (Medycyna Oparta na faktach/dowodach)
ECP
Endoskopowa cyklofotokoagulacja
ECP
Extracorporeal Photopheresis (fotofereza pozaustrojowa)
ECRL
Extensor Carpi Radialis Longus Muscle (ścięgna mięśni prostownika promieniowego nadgarstka długiego)
ECU
Extensor Carpi Ulnaris Muscle (prostownik łokciowy nadgarstka)
EDTA
Disodium-ethylene diamine tetra-acetate (wersenian disodowy)
ELT
Eximer Laser Trabeculoplasty (trabekuloplastyka laserem Eximerowym)
ERG
Electroretinography (elektroretinografia)
ERM
Epi-retinal membrane (błona nasiatkówkowa)
ESDL
European Spirometry Driving Licence
ETDRS
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
FA
Fluorescein Angiography (angiografia fluoresceinowa)
FAI
Femoroacetabular Impingement (konflikt udowo-panewkowy)
FCR
Flexor Carpi Radialis (zginacz promieniowy nadgarstka)
FDL
Flexor Digitorum Longus
FEV1
Forced Expiratory Volume during the first second of expiration (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa)
FEV1%FVC
Wskaźnik odsetkowy FEV1 odniesionej do aktualnej natężonej pojemności życiowej (tzw. wskaźnik pseudo-Tiffeneau)
FHL
Flexor Hallucis Longus
FLS
Fracture Liaison Services (system zapobiegania złamaniom)
FVC
Forced Vital Capacity (natężona pojemność życiowa)
GAG
glikozaminoglikany
GAG
glikozaminoglikany
GAP
przestrzeń pomiędzy przyciętymi powierzchniami kości w zgięciu i wyproście
GDD
Glaucoma drainage devices (sztuczne przetoki filtrujące)
HHS
Harris Hip Score
HTO
High Tibial Osteotomy (wysoka osteotomia kości piszczelowej)
ICGA
Indocyanine Green Angiography (angiografia indocyjaninowa)
IL
Interleukine (interleukina)
ILM
Internal Limiting Membrane (błona graniczna wewnętrzna)
IOL
Intraocular lens (soczewki wewnątrzgałkowe)
IOP
Intraocular pressure (ciśnienie wewnątrzgałkowe)
IRF
Intraretinal Fluid (płyn śródsiatkówkowy)
JOK
Jaskra otwartego kąta
JPZK
Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta
JZK
Jaskra zamkniętego kąta
KOOS
Knee Injury and Osteoarthritis Outcome Score (skala oceny funkcji stawu)
KSS
Knee Society Score
LCL
Lateral Collateral Ligament (więzadło poboczne boczne)
LCP
Locking Compression Plate (płytka kompresyjna z blokowaniem)
LHBT
Long Head of the Biceps Tendon (ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego)
LPI
Laser Peripheral Iridotomy (laserowa irydotomia obwodową)
LRI
Limbal Relaxing Incision (rąbkowe nacięcia relaksacyjne)
LSC
Least Significant Change (najmniejsza znacząca zmiana)
Lymphomatoid Papulosis (LyP)
Lymphomatoid Papulosis (dermatoza grudkowo-guzkowa)
MCL
Medial Collateral Ligament (więzadło poboczne piszczelowe)
ME
Macular Edema (obrzęk plamki)
MEF50
Maximal Expiratory Flow at 50% of FVC (maksymalny przepływ wydechowy w połowie natężonej pojemności życiowej)
MF
Mycosis Fungoides (ziarniniak grzybiasty)
MF OILs
Multifocal intraocular lens (wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe)
MIGS
Minimally invasive glaucoma surgery (minimalnie inwazyjne zabiegi przeciwjaskrowe)
MIPO
Minimally Invasive Plate Osteosynthesis
MIS DAA
Minimal Invasive Surgery Direct Anterior Approach (dostęp małoinwazyjny przedni w protezoplastyce stawu biodrowego)
MMAE
Monomethyl Auristatin E (jednometylowana aurystatyna E)
MMC
Mitomycyna C
MNV
Macular Neovascularisation (neowaskularyzacja plamkowa)
MPFL
Medial Patellofemoral Ligament (więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe)
MTX
Methotrexat (metotreksat)
Musculus Biceps Brachii
Musculus Biceps Brachii (mięsień dwugłowy ramienia)
NAPSI
Nail Psoriasis Severity Index (wskaźnik aktywności zmian łuszczycowych w obrębie płytek paznokciowych)
NLPZ
Niesteroidowe Leki Przeciwzapalne
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
ORIF
Open Reduction Internal Fixation (otwarta redukcja z mocowaniem wewnętrznym)
OUN
Ośrodkowy układ nerwowy
PAS
Peripheral Anterior Synechiae (obwodowe zrosty przednie)
PASI
Psoriasis Area and Sevirity Index (wskaźnik oceny powierzchni i nasilenia łuszczycy)
pcALCL
primary cutaneous Anaplastic Large Cell Lymphoma (pierwotny skórny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek)
PCL
Poserior Cruciate Ligament (więzadło krzyżowe tylne)
PCME
Pseudophakic Cystoid Macular Edema (Pseudofakijny torbielowaty obrzęk plamki)
PCV
Polypoidal Choroidal Vasculatization (polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa)
PDT
Photodynamic Therapy (terapia fotodynamiczna)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
PEF
Peak Expiratory Flow (przepływ szczytowy)
PEX
Pseudoexfoliation syndrome (zespół pseudoeksfoliacji)
PGE
Prostaglandyny
PIN
Posterior Interosseus Nerve (neuropatia nerwu międzykostnego tylnego)
POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
ppIGA
palmoplantar Investigator’s Global Assessment (globalna ocena nasilenia łuszczycy dłoni i stóp)
PRC
Proximal Row Carpectomy (karpektomia rzędu bliższego)
PRC
Pattern Recognation System (system rozpoznawania wzoru)
PRK
Photorefractive Keratectomy (Keratektomia fotorefrakcyjna)
PRLI
Posterolateral Rotatory Instability (niestabilność rotacyjna tylno-boczna)
PSSI
Psoriasis Scalp Severity Index (wskaźnik nasilenia łuszczycy owłosionej skóry głowy)
PTFL
Posterior Talofibular Ligament (więzadło skokowo-strzałkowe tylne)
PVD
Posterior Vitreous Detachment (tylne odłączenie ciała szklistego)
QTc
skorygowany odstęp QT (wzór Bazetta)
RAP
Retinal Angiomatous Proliferation (naczyniakowata proliferacja siatkówkowa)
RAPD
Relative afferent pupillary defect (relatywny aferentny defekt źreniczny)
RC
Rotator Cuff (pierścień rotatorów)
RCO
The Royal College of Ophthalmologists (brytyjska organizacja wydająca wytyczne okulistyczne)
ROM
Range of Motion (zakres ruchu)
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
rTSA
reverse Total Shoulder Arthroplasty (odwrócona endoproteza stawu ramiennego)
RVO
Retinal Vein Occlusion (zakrzep żyły środkowej siatkówki)
RZS
Reumatoidalne Zapalenie Stawów (dawniej artretyzm lub gościec)
SCR
Superior Capsule Reconstruction (rekonstrukcja górnej torby stawu ramiennego)
SI
Skolioza idiopatyczna
Skala GA
Skala Gustilo-Anderson (klasyfikacja złamań otwartych według Gustilo-Andersona)
SLAC
Scapholunate Advanced Collapse (zapadnięcie lub dysocjacja księżycowato-łódeczkowata)
SLAP
Superior Labrum Anterior Posterior (uszkodzenie przednio-górnego obrąbka)
SLT
Selektywna trabekuloplastyka laserowa
SNAC
Scaphoid Nonunion Advanced Collapse (postępujące zmiany zwyrodnieniowe wynikające z długotrwałego braku zrostu kości łódeczkowatej)
SNRI
Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor (inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)
SOC
Stabilized oxychloro complex (stabilizowany kompleks chlorkowo-tlenowy)
SOCT
Spectral Optical Coherence Tomography (spektralna optyczna koherentna tomografia)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
SS
Sezary Syndrome (zespół Sezary’ego)
STT Fusion
Scaphotrapeziotrapezoid Fusion (artrodeza łódeczkowato-czworoboczno-czworoboczna)
SYSADOA
Symptomatic Slow Acting Drugs in Ostheoarthritis (wolno działające leki objawowe stosowane w chorobie zwyrodnieniowej stawów)
T-score
Stosunek gęstości mineralnej kości osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej
TCP
Trans scleral cyclophotocoagulation (przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja)
TENS
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
TEWL
Transepidermal Water Loss (transepidermalna, przeznaskórkowa, utrata wody)
TG
Triglycerides (trójglicerydy)
TIMP
Tissue Inhibitor Metaloproteinases (inhibitory metaloproteinaz)
TIR
Time-in-range (czas spędzony w glikemii docelowej)
TKA
Total Knee Arthroplasty (całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego)
TKR
Total Knee Replacement (całkowita aloplastyka stawu kolanowego)
TLC
Total Lung Capacity (całkowita pojemność płuc)
TLR
Toll-like receptors (receptory żetonowe)
TP
Musculus Tibialis Posterior
TPK
Totalna plastyka stawu kolanowego
TSA
Total Shoulder Arthroplasty (całkowita proteza stawu ramiennego)
TT
Thrombin Time (czas trombinowy)
TUBS
Traumatic anterior shoulder instability (urazowa, jednostronna niestabilność z uszkodzeniem typu Bankarta)
UBM
Ultrabiomikroscopy (badanie ultrabiomikroskopowe)
UNI
Unicompartmental Knee Arthroplasty (artroplastyka jednoprzedziałowa stawu kolanowego)
VC
Vital Capacity (pojemność życiowa)
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń)
VISI
Volar Intercalated Segment Instability (niestabilność więzadła księżycowato-trójgraniastego)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
WOMAC
The Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index
ZSO
Zespół suchego oka