Słownik skrótów

AAO
Amerykańska Akademia Okulistyczna
ALPI
Argon Laser Peripheral Iridoplasty (irydoplastyka obwodowa laserem argonowym)
ALT
Trabekuloplastyka laserem argonowym
Angio-OCT
Angiografia oparta na optycznej koherentnej tomografii
ANN
Alergiczny Nieżyt Nosa
anty-VEGF
Przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego (anti-VEGF)
AS-OCT
Anterior segment optical coherence tomography (tomografia przedniego odcinka gałki ocznej)
BAGS
Blebless ab-externo glaucoma surgery (bezpęcherzykowe operacje przeciwjaskrowe ab-externo)
BHR
Bronchial hyperresponsiveness (nadreaktywność oskrzeli)
BKKU
Bliższy koniec kości udowej
BMD
Bone mineral density (gęstość mineralna kości)
CME
Cystoid Macular Edema (torbielowaty obrzęk plamki)
CPM
Continuous Passive Motion (ciągły bierny ruch)
CRVO
Central retinal vein occlusion (zamknięcie żyły środkowej siatkówki)
Czynności ADL
Activities daily living (czynności dnia codziennego)
DCOA
Distal Clavicular Osteochondral Autograft
DK
Dalszy koniec
DRPs
Drug Related Problems
DXA
Dual-energy x-ray absorptiometry (dwuenergetyczna absorpcjometria rentgenowska)
EBK
Keratektomia Epi-Bowman
EBM
Evidence Based Medicine (Medycyna Oparta na faktach/dowodach)
ECP
Endoskopowa cyklofotokoagulacja
ELT
Eximer Laser Trabeculoplasty (trabekuloplastyka laserem Eximerowym)
ERM
Epi-retinal membrane (błona nasiatkówkowa)
ESDL
European Spirometry Driving Licence
FA
Angiografia fluoresceinowa
FEV1
Forced Expiratory Volume during the first second of expiration (natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa)
FEV1%FVC
Wskaźnik odsetkowy FEV1 odniesionej do aktualnej natężonej pojemności życiowej (tzw. wskaźnik pseudo-Tiffeneau)
FLS
Fracture Liaison Services (system zapobiegania złamaniom)
FVC
Forced Vital Capacity (natężona pojemność życiowa)
GDD
Glaucoma drainage devices (sztuczne przetoki filtrujące)
ILM
Błona graniczna wewnętrzna (internal limiting membrane)
IOL
Intraocular lens (soczewki wewnątrzgałkowe)
IOP
Intraocular pressure (ciśnienie wewnątrzgałkowe)
JOK
Jaskra otwartego kąta
JPZK
Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta
JZK
Jaskra zamkniętego kąta
LPI
Laser Peripheral Iridotomy (laserowa irydotomia obwodową)
LRI
Limbal Relaxing Incision (rąbkowe nacięcia relaksacyjne)
LSC
Least Significant Change (najmniejsza znacząca zmiana)
MEF50
Maximal Expiratory Flow at 50% of FVC (maksymalny przepływ wydechowy w połowie natężonej pojemności życiowej)
MF OILs
Multifocal intraocular lens (wieloogniskowe soczewki wewnątrzgałkowe)
MIGS
Minimally invasive glaucoma surgery (minimalnie inwazyjne zabiegi przeciwjaskrowe)
MMC
Mitomycyna C
NLPZ
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
OUN
Ośrodkowy układ nerwowy
PAS
Peripheral Anterior Synechiae (obwodowe zrosty przednie)
PCME
Pseudophakic Cystoid Macular Edema (Pseudofakijny torbielowaty obrzęk plamki)
PEF
Peak Expiratory Flow (przepływ szczytowy)
PEX
Pseudoexfoliation syndrome (zespół pseudoeksfoliacji)
PGE
Prostaglandyny
POChP
Przewlekła obturacyjna choroba płuc
PRK
Keratektomia fotorefrakcyjna (Photorefractive Keratectomy)
QTc
skorygowany odstęp QT (wzór Bazetta)
RAPD
Relative afferent pupillary defect (relatywny aferentny defekt źreniczny)
RPE
Retinal pigment epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
RVO
Retinal Vein Occlusion (zakrzep żyły środkowej siatkówki)
Skala GA
Skala Gustilo-Anderson (klasyfikacja złamań otwartych według Gustilo-Andersona)
SLT
Selektywna trabekuloplastyka laserowa
SNAC
Scaphoid Nonunion Advanced Collapse (postępujące zmiany zwyrodnieniowe wynikające z długotrwałego braku zrostu kości łódeczkowatej)
SOCT
Spectral Optical Coherence Tomography (spektralna optyczna koherentna tomografia)
T-score
Stosunek gęstości mineralnej kości osoby badanej do średniej gęstości kości osoby młodej
TCP
Trans scleral cyclophotocoagulation (przeztwardówkowa cyklofotokoagulacja)
TENS
Transcutaneus Electrical Nerve Stimulation (przezskórna elektryczna stymulacja nerwów)
TLC
Total Lung Capacity (całkowita pojemność płuc)
TUBS
Traumatic anterior shoulder instability (urazowa, jednostronna niestabilność z uszkodzeniem typu Bankarta)
UBM
Ultrabiomikroscopy (badanie ultrabiomikroskopowe)
VC
Vital Capacity (pojemność życiowa)
VEGF
Vascular Endothelial Growth Factor (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń)