Regulamin Portalu Net4Doctor

Na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Net4Doctor sp. z o.o. ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (zwany dalej Regulaminem).

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez Net4Doctor sp. z o.o. z wykorzystaniem serwisu net4doctor dostępnego w internecie pod adresami www.net4doctor.pl, a także warunki zawierania i rozwiązywania Umów.
 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.net4doctor.pl.
 3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i drukowanie.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz szczegółowych instrukcji zamieszczonych na stronie internetowej www.net4doctor.pl.
 5. Zakazane jest wysyłanie przez Usługobiorcę informacji i treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
 6. W przypadku wysłania treści określonych w ust. 5 powyżej Usługodawca może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Usługobiorcy, na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w szczególności w Kodeksie cywilnym.
 7. Net4Doctor sp. z o.o. udostępnia na stronach serwisu łącza do stron internetowych osób trzecich, a korzystając z takich łączy Usługobiorca opuszcza strony serwisu. Net4Doctor sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych osób trzecich, dostępne tam oprogramowanie, produkty i materiały oraz nie odpowiada za skutki ich użycia.

§ 2
Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

 • Usługodawca – Net4Doctor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 126/128, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247579, NIP 7282740006, kapitał zakładowy: 50.000 zł w pełni opłacony;
 • Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta ze strony www.net4doctor.pl udostępnionej przez Usługodawcę, w szczególności z Serwisu;
 • Serwis – portal net4doctor udostępniony na serwerze internetowym pod adresem www.net4doctor.pl, stanowiący zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usług świadczonych bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych zasad od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z danej usługi. Szczegółowe zasady świadczenia danych usług mogą określać odrębne Umowy dostępne na odpowiednich podstronach serwisu.
 2. Usługodawca świadczy w ramach serwisu następujące usługi drogą elektroniczną:
  1. udostępnianie treści edukacyjnych dla lekarzy z różnych specjalizacji medycznych, studentów medycyny, pielęgniarek, położnych i osób zaangażowanych w świadczenie usług medycznych, w postaci: wykładów, webinarów, transmisji z konferencji i wydarzeń medycznych, procedur medycznych, przypadków pacjentów,
  2. umożliwienie zdobywania certyfikowanej wiedzy medycznej przez lekarzy, popartej punktami edukacyjnymi akredytowanymi w Naczelnej Izbie Lekarskiej,
  3. promowanie wydarzeń i aktywności edukacyjnych prowadzonych przez inne podmioty kształcące lekarzy,
  4. prowadzenie konta Usługobiorcy,
  5. sprzedaż biletów na wydarzenia medyczne typu: konferencja, warsztat, szkolenie,
  6. wymianę informacji między specjalistami poprzez: forum, komentarz, udostępnienie treści przez portale społecznościowe,
  7. promowanie treści partnerów edukacyjnych,
  8. korzystanie z porad prawnych,
  9. komunikację z użytkownikiem przez elektroniczne kanały dotarcia (mail, sms, ankiety).

§ 4
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

 1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z serwisu są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www;
  3. posiadanie przez Usługobiorcę aktywnego konta email, dzięki któremu będzie mógł się zalogować do serwisu. Konto email będzie jednocześnie dla serwisu jego identyfikatorem użytkownika.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług, Usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i/lub urządzeniem mobilnym oraz oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
  1. przeglądarka zgodna z najnowszymi standardami (Chrome, Firefox, Safari 10+, Edge). Starsze przeglądarki typu Internet Explorer od wersji 9 do 11, Safari 9 nie są wspierane;
  2. przeglądarka powinna obsługiwać Java Script i standard HTML5;
  3. przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę plików Cookies i Java Script.
 3. W razie korzystania przez Usługobiorcę ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu. w razie otrzymania przez Usługodawcę zawiadomienia lub wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę, Usługodawca może uniemożliwić dostęp do tych danych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Usługobiorcy za szkody powstałe w wyniku uniemożliwienia dostępu do treści o charakterze bezprawnym.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Usługobiorcy korzystania z usług.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

§ 5
Warunki zawierania umów

 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Klienta na Stronę Internetową.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą opuszczenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Usługobiorcy i Usługodawcy.

§ 6
Dane osobowe Usługobiorcy

 1. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi może dotyczyć: imienia, nazwiska, adresów e-mail, numeru telefonu oraz numeru PWZ podawanych przy rejestracji.
 2. Net4Doctor sp. z o.o. oświadcza, iż stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązującego prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych w sieciach teleinformatycznych Usługodawcy określa Polityka prywatności.

§ 7
Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące zarówno technicznych aspektów funkcjonowania Usług, jak i innych kwestii związanych z Usługami można przesyłać na adres email: admin@n4d.pl bądź pisemnie - na adres Net4Doctor sp. z o.o.
 2. Reklamację należy składać nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, kiedy wystąpiła przyczyna reklamacji.
 3. Każda reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia oraz oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy oraz adres poczty elektronicznej, numer telefonu).
 4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 (trzydziestu) dni od ich otrzymania przez Usługodawcę. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które nie zawierają danych wymienionych w ust. 3 powyżej lub zostały złożone po terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 8
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 3. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 01.04.2019 r.
 2. Net4Doctor sp. z o.o. zachowuje prawo do zmiany, w każdym czasie, treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie www.net4doctor.pl i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji.
 3. Korzystanie przez użytkownika z Portalu lub Usług po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.
 4. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.