Polski Ład a wynagrodzenia branży medycznej

Prawo i księgowość Artykuł
2022-02-17

Powstaje nowa rzeczywistość podatkowa, w której nie tylko ciężko odnaleźć się osobom pracującym na umowie o pracę, umowie zlecenia czy kontrakcie, ale także specjalistom w zakresie podatków.

Polski Ład wprowadza wiele zmian, które mają bezpośredni wpływ na wysokość otrzymanych wynagrodzeń. Wśród najważniejszych można wymienić m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku, podniesienie I progu podatkowego, ulga na powrót, ulga dla rodzin, ulga dla klasy średniej, ulga dla pracujących seniorów czy modyfikacje w odliczaniu składki zdrowotnej.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku


2021 r. – dotychczas kwota wolna wyniosła
8 000,00 zł w skali roku. Wraz ze wzrostem wynagrodzenia powyżej tej wartości kwota wolna malała. Dla dochodów w przedziale 13 000,00–85 528,00 zł kwota wolna wynosiła 3 091,00 zł, a dla dochodów powyżej 127 000,00 zł wynosiła 0,00 zł.

2022 r. – od 1 stycznia 2022 r  kwota zmniejszająca podatek wynosi rocznie 5 100,00 (= 30 000,00 * 17%). Podczas wyliczenia miesięcznych zaliczek można odliczyć od podatku 1/12 kwoty wolnej, czyli 425,00 zł miesięcznie.

Podwyższenie progu dodatkowego


Zmiana progów podatkowych była dawno wyczekiwana. Ponieważ przez ostatnie lata nastąpił
znaczący wzrost wynagrodzeń w gospodarce, coraz więcej osób wchodziło na II próg podatkowy, co wiązało się z zapłatą podatku 32% od nadwyżki.

Ulga dla klasy średniej


Ustawodawca, w odpowiedzi na likwidację możliwości odliczania składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy od podatku, wprowadził
ulgę dla klasy średniej. Dotyczy ona przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych i pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Należy zauważyć, że ulga nie będzie dotyczyła osób zatrudnionych na umowę zlecenia i umowę o dzieło.

Są pewne warunki, aby pracownik czy przedsiębiorca mógł skorzystać z tej ulgi. Przychody tych osób muszą mieścić się w przedziale od 68 412,00 zł do 133 692,00 zł rocznie, czyli (od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł miesięcznie).

Płatnik podatku będzie uwzględniał tylko te kwoty przychodu, które są przez niego wypłacane. Może dojść do sytuacji, w której kilku płatników zastosuje ulgę niezależnie od siebie. Aby tego unikać, należy przeanalizować swoje przychody u poszczególnych płatników i zdecydować, u którego płatnika stosować ulgę. W celu niestosowania ulgi u innych płatników należy złożyć określone oświadczenie o niestosowanie ulgi z klauzulą o odpowiedzialności karnej. Najmniejsza ulga przysługuje przy dolnej i górnej granicy tego przedziału.

Jeżeli podatnik jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i prowadzi działalność na zasadach ogólnych, w trakcie roku rozliczenie będzie odbywało się na zasadzie odrębnych źródeł przychodu. Dopiero w rozliczeniu rocznym będzie zobowiązany dopłacić podatek, o ile jego przychody przekroczą wartość górnego limitu ulgi dla klasy średniej.

Ulga na powrót


Dotyczy podatników, którzy przenieśli po 31 grudnia 2021 r. miejsce zamieszkania na terytorium Polski oraz odnosi się do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Ulga dotyczy przychodów osiągniętych w 
4 kolejno po sobie następujących latach podatkowych. Podatnik sam decyduje, czy chce zastosować zwolnienie od początku roku przeniesienia miejsca zamieszkania, czy od roku następnego. Zwolnienie dotyczy przychodów ze stosunku pracy, z umów zlecenia, z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej, liniowo, a także ryczałtem. 

Ulga dla rodzin 4+


Ulga dotyczy rodziców, którzy wychowują
co najmniej 4 dzieci – bez znaczenia, czy są zatrudnieni na etacie, czy są przedsiębiorcami na podatku liniowym, skali podatkowej, czy rozliczający się ryczałtem. Ich dochody do kwoty 85 858,00 zł zwolnione są z podatku. Dodatkowo każde z rodziców ma prawo do kwoty wolnej od podatku. Z ulgi podatnik może skorzystać w trakcie roku. Wystarczy złożenie oświadczenia na piśmie, że spełnia warunki do stosowania tego zwolnienia.

Ulga dla pracujących seniorów


Od 1 stycznia 2022 r. osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, pozostają w zatrudnieniu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty rodzinnej, są uprawnione do skorzystania z
PIT-0 dla seniorów. Z PIT-0 dla seniorów wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zleceń, pozarolniczej działalności gospodarczej. Seniorzy rozliczający się na zasadach ogólnych zapłacą podatek dopiero po przekroczeniu kwoty 115 528,00 zł

Suma wszystkich przychodów zwolnionych od podatku z powyższych 4 tytułów nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528,00 zł. Będzie to miało znaczenie zarówno na etapie zaliczek na podatek, jak i na etapie rozliczenia rocznego. Jeśli podatnik przekazałby oświadczenie, by jego wynagrodzenie nie zawierało zaliczki na podatek, to w momencie gdy korzysta z kilku zwolnień, musi kontrolować ich sumę.  

Składka zdrowotna 


Jedną z najważniejszych i bardzo mocno wpływających na wynagrodzenie netto zmian jest
brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. W stanie prawnym obowiązującym w 2021 roku 7,75% podstawy składki zdrowotnej płatnik pomniejszał zaliczkę na podatek dochodowy. Podatnik fizycznie pokrywał tylko 1,25% podstawy składki zdrowotnej. Polski Ład całkowicie zmienia mechanizm obliczenia zaliczki na podatek dochodowy. To bardzo znacząca reforma wpływająca na dochody przedsiębiorców i pracowników. 

W związku z pierwszymi niższymi wynagrodzeniami otrzymanymi na początku 2022 r. w stosunku do 2021 r. Minister Finansów wprowadza rozporządzenie z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Założeniem rozporządzenia jest aktywowanie wyższych zaliczek na początku roku w miesiącach, w których pracownik zyskuje na Polskim Ładzie.

Piśmiennictwo

Ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2105).