Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych u lekarzy nie taki oczywisty

Prawo i księgowość Artykuł
2022-04-19

Rok 2022 przyniósł wiele zmian w przepisach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Atrakcyjną formą opodatkowania działalności gospodarczej lekarzy stał się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze względu na obniżenie stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług z zakresu opieki zdrowotnej z 17% do 14%. Należy jednak zwrócić uwagę na inne usługi niż medyczne, które lekarz wykonuje w ramach działalności gospodarczej.

Stawki ryczałtu


Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą od 2% do 17%.

Zgodnie z ustawą o ryczałcie, co do zasady, stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są powiązane z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług [PKWiU]. Z kolei PKWiU jest powiązana z Polską Klasyfikacją Działalności [PKD] w taki sposób, aby każdy produkt lub usługa były klasyfikowane przede wszystkim według rodzaju działalności. Dobierając odpowiednią stawkę ryczałtu do świadczonych usług, należy zatem przyporządkować odpowiednie PKD, a następnie PKWiU.

Stawka ryczałtu dla usług medycznych


Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla usług z zakresu opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86 i PKD dział 86) wynosi obecnie 14%. W związku z tym usługi medyczne, czyli  przede wszystkim porady lekarskie, diagnostyka, leczenie, profilaktyka, promocja zdrowia oraz usługi z zakresu medycyny estetycznej (w mojej opinii), które są świadczone przez lekarzy w ramach:

  • praktyki lekarskiej ogólnej (PKD 86.21.Z),
  • praktyki lekarskiej specjalistycznej (PKD 86.21.Z),
  • praktyki lekarskiej dentystycznej (PKD 86.23.Z),


są opodatkowane 14% stawką ryczałtu.

Stawki ryczałtu dla innych usług


Zdarza się, że lekarze oprócz świadczenia usług medycznych wykonują również inne usługi. W takim przypadku stawka ryczałtu może być inna. Poniżej zostały wymienione usługi inne niż stricte medyczne, które w mojej opinii należy rozpatrywać oddzielnie.

Stawka ryczałtu może wynieść 8,5% dla:

  • usług w zakresie edukacji (PKWiU, dział 85), np. prowadzenie wykładów na uczelni, szkoleń, sprzedaży webinarów, szkoleń i kursów online, udział w konferencjach naukowych, opieka nad rezydentami,
  • innej działalności usługowej, gdzie indziej nieklasyfikowanej, np. wydawanie opinii przez biegłego sądowego, wydawanie orzeczeń o stanie zdrowia na zlecenie ubezpieczycieli, najem i dzierżawa sprzętu medycznego.


Stawka ryczałtu może również wynieść 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł dla badań naukowych i prac rozwojowych, np. badania kliniczne (PKWiU, dział 72),

Stawka ryczałtu może wynieść 15% dla:

  • usług związanych z zarządzaniem, np. oddziałem szpitala (PKWiU, ex dział 70),
  • usług kulturalnych (PKWiU, dział 90), np. publikacja artykułów.


Stawka ryczałtu może wynieść 3% w odniesieniu do:

  • sprzedaży suplementów, środków opatrunkowych,
  • zwrotu poniesionych przez podatnika wydatków na nabycie polisy ubezpieczeniowej (OC),
  • sprzedaży ruchomych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej, a pomiędzy pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności, i dniem jego zbycia nie upłynęło 6 lat.

Ustalenie właściwej stawki ryczałtu


W celu zyskania pewności co do stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla konkretnych usług rekomenduję wystąpienie z wnioskiem o nadanie symbolu PKWiU dla wskazanych usług do Ośrodka Klasyfikacji i Nomenklatur Urzędu Statystycznego w Łodzi, który jest instytucją uprawnioną do wskazania odpowiedniego symbolu klasyfikacyjnego. We wniosku należy m.in. opisać usługi będące przedmiotem klasyfikacji, tzn. na czym polegają i co obejmują, na czyje zlecenie i na podstawie jakiej umowy są świadczone.

Kolejnym krokiem może być złożenie wniosku o podatkową interpretację indywidualną, w którym należy zadać pytanie oraz zająć stanowisko odnośnie do stawki ryczałtu wraz z podaniem kodu PKWiU nadanego przez Urząd Statystyczny, do czego ustosunkuje się organ.

Powyższa publikacja nie stanowi usług doradztwa podatkowego.

Piśmiennictwo

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1993 z późn. zm.).