Wojciech Kozubski
prof. dr hab. n. med.

Wojciech Kozubski

Prof. dr hab. med. Wojciech Kozubski ukończył Akademię Medyczną w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny w Łodzi).

W latach 1980–83 był doktorantem Kliniki Neurologii AM w Łodzi, następnie w tejże Klinice przeszedł wszystkie szczeble rozwoju tak zawodowego, jak naukowego: od młodszego asystenta do doktora habilitowanego.W 1983 r. decyzją Rady Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi uzyskał stopień doktora nauk medycznych; w 1990 r. – decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych – stopień d-ra hab. n. med. Od roku 2002 jest profesorem tytularnym.

Był stypendystą w Academic Unit of Neuroscience Szkoły Medycznej Charing Cross & Westminster Uniwersytetu Londyńskiego, Kliniki Neurologicznej Sackler School of Medicine Uniwersytetu w Tel-Aviv i Kliniki Neurologicznej Uniwersytetu w Trondheim.

Jest autorem i współautorem ponad 225 prac z zakresu neurologii – poświęconych głównie problemom bólów głowy, chorób naczyniowych układu nerwowego i otępień, współredaktorem podręczników neurologii dla studentów medycyny i lekarzy neurologów, współredaktorem monografii o nowotworach układu nerwowego, autorem rozdziałów w monografiach poświęconych udarowi mózgu i otępieniom. Dwukrotnie (2005, 2007) nagrodzony Nagrodami Ministra Zdrowia.

Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i prezes Towarzystwa 2011–14, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i wielu polskich i międzynarodowych Towarzystw Neurologicznych: Światowa Federacja Neurologii, Międzynarodowe Towarzystwo Bólu Głowy, Sekcja Patofizjologii Bólu Polskiej Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu, Polskie Towarzystwo Bólów Głowy i Nowojorska Akademia Nauk.

W latach 2003–2004 Redaktor Naczelny polskiej edycji THE LANCET NEUROLOGY, zastępca Redaktora Naczelnego czasopisma MIGRENA, Przewodniczący Rady Redakcyjnej EXPERT REVIEW OF NEUROTHEREPEUTICS. WYDANIE POLSKIE; członek Komitetów i Rad Redakcyjnych licznych czasopism: EXPERT REVIEW OF NEUROTHEREPEUTICS, UDAR MÓZGU. PROBLEMY INTERDYSCYPLINARNE, NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA, FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, AKTUALNOŚCI NEUROLOGICZNE, NEUROLOGIA I PSYCHIATRIA. TWÓJ MAGAZYN MEDYCZNY, FARMAKOTERAPIA NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO I CHORÓB WSPÓŁISTNIEJĄCYCH i POLSKI PRZEGLĄD NEUROLOGICZNY.

Od 1997 r. – kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu; specjalista wojewódzki z zakresu neurologii w Wielkopolsce w latach 1998–2015.

W 2020 r. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Programy edukacyjne z ekspertem