Okulistyka
2021-11-08

Poznajmy naszych pacjentów z wAMD i pierwsze efekty terapii brolucizumabem – część 2.

Przypadek pacjenta
Przewidywany czas szkolenia 60 min
Zdobądź 1 pkt edu. (NIL)
Program aktywny do 2022-08-03
O programie

Świat zmienia się na lepsze w oczach osób z wAMD! Kolejnych sześciu specjalistów opisało efekty szesnastotygodniowej terapii z wykorzystaniem brolucizumabu u swoich pacjentów. Czy przyjęte strategie leczenia okazały się odpowiednie? Co najbardziej zaskoczyło okulistów? Jak sami chorzy tolerowali terapię? Prezentacja zróżnicowanych przypadków ukazuje wszystkie aspekty dotyczące stosowania iniekcji doszklistkowych w przypadku wAMD. Specjaliści dokładnie, krok po kroku, opisują parametry uzyskiwane w badaniach wykonywanych po kolejnych podaniach substancji czynnej. Zwracają również uwagę na stopień aktywności choroby na różnych etapach leczenia.

Do zapoznania się z materiałem zachęcają:

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

(Prezes Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich)

oraz

Prof. dr hab. n. med. Marek Rękas

(Konsultant Krajowy ds. okulistyki)

Punkty edukacyjne i certyfikat

Do zdobycia praktyczna wiedza oraz punkty edukacyjne akredytowane przez Naczelną Izbę Lekarską. Zapoznaj się z materiałem filmowym, odpowiedz na pytania przygotowane przez prelegentów, uzyskaj imienny certyfikat potwierdzający udział w programie oraz ilość przyznanych punktów.

Chcemy rozwijać się dla Ciebie – powiedz nam, co myślisz

Abyśmy mogli jeszcze lepiej sprostać Twoim potrzebom edukacyjnym, po wygenerowaniu certyfikatu masz możliwość wypełnienia krótkiej ankiety walidacyjnej dotyczącej prezentowanego materiału. Pod materiałem filmowym możesz z kolei wyrazić opinię dotyczącą przydatności materiału w Twojej codziennej praktyce lekarskiej, a także ocenić skłonność do polecenia programu innym okulistom.

Zasady zdobywania punktów edukacyjnych

Aby odebrać certyfikat, zapoznaj się z materiałem wideo i odpowiedz na pytania testowe. Możliwość wygenerowania certyfikatu pojawi się po udzieleniu co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi w postaci przycisku „Certyfikat”. Jeśli Twoje odpowiedzi będą nieprawidłowe, na stronie pojawi się przycisk: „Spróbuj ponownie” – wtedy możesz przystąpić do programu raz jeszcze i poprawić wynik.

Adresat
okuliści
Cel

Celem programu edukacyjnego jest zaprezentowanie lekarzom okulistom wyników obserwacji związanych ze stosowaniem brolucizumabu w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Specjaliści dokładnie opisują profile przyjmowanych pacjentów oraz omawiają efekty podawania wspomnianej substancji czynnej w postaci iniekcji doszklistkowych. 

Słowa kluczowe
AMD, wAMD, zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem, iniekcje doszklistkowe, anty-VEGF, brolucizumab, leki nowej generacji, leczenie AMD
Skróty
RPE
Retinal Pigment Epithelium (nabłonek barwnikowy siatkówki)
anti-VEGF
anty-VEGF (przeciwciała przeciw czynnikowi wzrostu śródbłonka naczyniowego)
OCT
Optical Coherence Tomography (optyczna koherentna tomografia dna oka)
wAMD
wet Age-related Macular Degeneration (wysiękowa – mokra, neowaskularna postać AMD)
CNV
Choroidal Neovascularization (neowaskularyzacja naczyniówkowa)
PED
Pigment Epithelial Detachment (odwarstwienie nabłonka barwnikowego siatkówki)
IRF
Intraretinal fluid (płyn śródsiatkówkowy)
SRF
Subretinal Fluid (płyn podsiatkówkowy)
PCV
Polypoidal Choroidal Vasculatization (polipoidalna waskulopatia naczyniówkowa)
MNV
Macular Neovascularisation (neowaskularyzacja plamkowa)
Kierownik naukowy
Małgorzata Figurska
dr hab. n. med. Małgorzata Figurska
Profesor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w diagnostyce i leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Partner edukacyjny
Patron naukowy
Instytucja akceptująca